Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bất ngờ ở Hội nghị Trung ương 7

Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh, từ Hà Nội, có những nhận định ban đầu sau khi Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI bế mạc ngày 11/5.

Dư luận quan tâm việc hai trưởng ban nội chính và kinh tế trung ương, Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, không đủ phiếu bầu để vào Bộ Chính trị.

Ông Lê Đăng Doanh nói kết quả đã đặt ra câu hỏi về nhân sự của hai ban này.

Ông cũng cho biết một số thông tin ban đầu giải thích vì sao hai nhân vật trên không nhận được đủ sự tín nhiệm của các bạn đồng liêu trong Đảng.

Tiến sĩ Doanh cũng cho rằng những nỗ lực chỉnh đốn Đảng và chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "cho đến nay, chưa thấy thành công".