Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Không chỉ đòi trách nhiệm ở Thủ tướng

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bàn về vấn đề cần làm gì để kiểm soát hiệu quả quyền lực của Thủ tướng và Chính phủ, tránh không để các sáng kiến trở thành những lời nói suông, những hành động thiếu thực chất.

Ông cũng đề cập có nên trao quyền hay không, trao quyền ra sao cho những cơ quan, thiết chế điều tra để việc kiểm soát, thanh tra, giám sát, xử lý việc thực thi quyền lực được phát huy có hiệu quả, mà không bị cơ chế ràng buộc lợi ích vốn phức tạp, chồng chéo trong bộ máy nhân sự của Đảng và chính quyền làm vô hiệu hóa ngay từ đầu như hiện nay.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 18/5/2013, Tiến sỹ Doanh nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp.

Ông cho rằng việc chuyển đổi từ nước nghèo lên nước có thu nhập trung bình và đi tới khấm khá phụ thuộc nhiều vào sự trong sạch và hiệu quả của bộ máy nhà nước.