Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Chống Cộng để giải phóng nhà tù lớn'

Bình luận về cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm 25/07/2013 chống phái đoàn Chủ tịch Sang tới Hoa Kỳ, ông Ngô Kỷ, một nhà hoạt động dân chủ tại California, nói với cộng tác viên của BBC tại Quận Cam rằng đây là cuộc đấu tranh có ý nghĩa để chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên nhà hoạt động này nói "Chúng ta không chỉ tranh đấu để cộng sản thả tù cho những người đấu tranh dân chủ này, blogger này hay hòa thượng kia, vì chuyện đó là chuyện cá nhân."

"Chúng tôi rất thông cảm cho chuyện đấu tranh cho những người bị tù đầy, nhưng chuyện đấu tranh là đấu tranh cho dân tộc, cho 90 triệu người thoát khỏi nhà tù lớn chứ không phải thoát khỏi nhà tù nhỏ," ông Kỷ nói.