Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Miến Điện kỷ niệm phong trào nổi dậy 1988

Cách đây 25 năm, sinh viên tại Miến Điện kêu gọi tổng đình công chống lại chính phủ quân nhân nước này vốn cầm quyền từ năm 1962.

Hàng triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp cả nước.

Trong một thời gian ngắn, các tướng lĩnh trong chính phủ quân nhân nao núng và nói tới một nền dân chủ đa đảng phái.

Thế rồi quân đội đã ra tay đàn áp phong trào dân chủ, kéo theo hai thập niên nữa của chế độ độc tài.

Nay dưới sự lãnh đạo của một chính phủ cải tổ mới những người đã từng tham gia cuộc nổi dậy năm 1988 trở lại Yangon lần đầu tiên chính thức kỷ niệm phong trào của họ.