Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

PV Nguyễn Lễ tường thuật

PV Nguyễn Lễ tường thuật không khí khi đi cùng đoàn phóng viên về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.