Biểu tình chống Trung Quốc ở Biển Đông
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tiến sỹ Việt bình về Biển Đông

Tiến sỹ Vũ Quang Việt nói về cách tiếp cận của Việt Nam ở Biển Đông.