Tiến sỹ Việt bình về Biển Đông

Tiến sỹ Vũ Quang Việt nói về cách tiếp cận của Việt Nam ở Biển Đông.