Thả bóng kỷ niệm Bức tường Berlin sụp đổ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thả bóng nhân ngày Bức tường Berlin đổ

8.000 trái bóng được thả lên trời nhân kỷ niệm 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ.

Từng quả bóng một bay lên để đại diện cho những người phá tường.

Đông Đức xây tường năm 1961 để ngăn người dân chạy khỏi nhà nước cộng sản.