Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn văn khai mạc Đại hội 12

Trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới nguy cơ diễn biến hòa bình cũng như vấn đề tranh chấp lãnh hải trên biển Đông.

Ông Nguyễn Phú Trọng liệt kê bốn nguy cơ là tụt hậu kinh tế so với khu vực và thế giới, diễn biến hòa bình của thế lực thù địch "nhằm chống phá nước ta".

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức," vị Tổng Bí thư nói hôm 21/01.

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong vòng một tuần tại Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng nhất là bầu dàn lãnh đạo mới cho năm năm tới.

Ứng viên cho chức Tổng Bí thư sẽ phải được Đại hội chuẩn thuận, theo dự kiến là một ngày trước ngày bế mạc Đại hội 28/1.