Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tổng Bí thư nói về 'tre già măng mọc'

Phóng viên Nguyễn Hoàng, BBC Việt Nam đặt câu hỏi:

“Tổng bí thư có nói tuổi ông đã cao so với những người trong Bộ Chính trị. Như vậy trong nhiệm kỳ này, ông có kế hoạch, lộ trình tìm kiếm người có tài đức để kế nhiệm, gánh vác. Nếu có thì thời gian diễn ra khoảng bao lâu?

Ông Nguyễn Phú Trọng trả lời:

- Vấn đề ông nêu lên cũng đáng lo, làm sao đào tạo, bồi dưỡng được các anh em trẻ, lớp cán bộ “tre già măng mọc”. Ngay cơ cấu và đội ngũ bao giờ cũng phải liên tục kế thừa ba độ tuổi, già quá không được, trẻ quá không xong.

Giống như lũy tre cần có ba lớp, già và trẻ để phát triển bền vững. Lo trách nhiệm đào tạo cán bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và làm có kế hoạch. Vừa qua, chúng tôi đã làm được một bước nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp, tỷ lệ trẻ bây giờ trong lớp lãnh đạo cũng còn ít, đòi hỏi không những kế hoạch mà còn cái tâm, quan tâm chăm lo đến tài năng trẻ.

Trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ tốt nghiệp đại học, trên đại học rất nhiều, gần 100%. Nhân tài không thiếu, lớp trẻ bây giờ được tiếp xúc với phương tiện thông tin hiện đại, có nhiều kiến thức hơn lớp chúng tôi ngày xưa.

Ông hỏi bao giờ xong thì cần có kế hoạch, nói hai, ba năm thì tôi sợ rằng không khả thi và có cái gì đó ảo tưởng”.