Cờ Anh và cờ EU
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kế tiếp là gì khi Anh rút khỏi EU?

Trong một quyết định có tính lịch sử hơn 33 triệu người Anh đã quyết định bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, và đa số chọn Rút khỏi Liên hiệp châu Âu - EU.

Các bước kế tiếp sau quyết định này của cử tri Anh là gì và lãnh đạo Anh cũng như EU sẽ phải làm gì để thực hiện chọn lựa này cùa người dân Anh.

BBC có video giải thích về những gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.