Tấn công ở Nice, nhiều người chết

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 16 tháng 7 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.