Tìm kiếm trên World Service mới có bản Beta và hiện không bao gồm toàn bộ các kết quả. Nội dung vẫn tồn tại, nhưng chưa xuất hiện trong bản Beta.