Nepal

  1. Video content

    Video caption: Nhóm leo núi Nepal chinh phục đỉnh núi cao thứ nhì thế giới