Hồ Chí Minh

  1. Video content

    Video caption: Di chúc Hồ Chí Minh - 50 năm nhìn lại