Nguyễn Phú Trọng

 1. Tiến sỹ Nguyễn Hữu Liêm

  Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hoa Kỳ

  Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng

  Ý kiến nói rằng không nên đánh giá đúng sai phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng gần đây vì mọi việc đều đã do Đảng Cộng sản định đoạt.

  Xem thêm
  next