Đường tàu phố cổ Hà Nội: khách du lịch đổ tới chụp hình