Hội nghị 10 chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Image caption Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đọc diễn văn khai mạc

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 vừa khai mạc hôm thứ Hai 29/06 tại Hà Nội, với nội dung chính là bàn việc chuẩn bị cho Đại hội XI.

Sự kiện được coi là quan trọng nhất trong hoạt động của Đảng Cộng sản sẽ được tổ chức vào quý 1 năm 2011 với nhiệm vụ đề ra và quyết định chiến lược phát triển cho Việt Nam trong giai đoạn năm 2011-2020.

Website của Chính phủ Việt Nam cho hay hội nghị lần này đặt mục tiêu "chuẩn bị bước đầu rất cơ bản" cho Đại hội XI.

"Trung ương Đảng sẽ xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng như Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2001-2010 và xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020; Định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội các cấp..."

Một Tiểu ban tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) đã được thành lập và đưa ra một bản đề cương chi tiết để thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nông Đức Mạnh đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị, trong đó ông khẳng định chủ trương "tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng" để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

'Con đường CNXH ngày càng rõ ràng'

Ông Nông Đức Mạnh nhận định rằng kể từ Cương lĩnh 1991 tới nay, tình hình cả trên thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi to lớn nhưng Đảng Cộng sản đã nhận thức và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh.

Ông nói, qua đó "quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng rõ hơn".

Ông kêu gọi các ủy viên Ban Chấp hành "phát huy bản chất cách mạng, vận dụng phương pháp xem xét khoa học biện chứng, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước" để xây dựng chiến lược phát triển cho mười năm tới.

Ông Tổng Bí thư nhắc tới những thách thức mà Đảng Cộng sản, với tư cách đảng cầm quyền, đã phải đối diện trong thời gian qua như "ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực từ năm 1997; sự yếu kém, bất cập trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội chậm được khắc phục và sự chống phá của các thế lực thù địch".

Thời gian gần đây, báo chí chính thống của Việt Nam cũng nói nhiều tới "bàn tay của các thế lực thù địch", cho thấy, ngoài các khó khăn bất khả kháng, giới lãnh đạo trong nước coi đây là một trong các thách thức lớn cần đặt trọng tâm giải quyết.

Hội nghị 10 sẽ kéo dài một tuần, kết thúc ngày 05/07.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài