Đại hội XI sẽ vào đầu tháng 1/2011

Quang cảnh hội nghị 10
Image caption Hội nghị TW 10 diễn ra từ 29/06-4/07

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X vừa kết thúc tại Hà Nội với thông báo Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 1/2011.

Website của Đảng Cộng sản cho hay trong một tuần làm việc, các ủy viên trung ương đã "thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng để chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng".

"Ban Chấp hành TW đã thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH năm 2011 - 2020; định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XI và một số vấn đề quan trọng khác."

Thông báo của hội nghị 10 viết Ban Chấp hành TW tuy đã "nhất trí với nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết", nhưng cũng còn một số vấn đề "trong quá trình thảo luận vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ", tuy không chỉ rõ đó là các vấn đề gì.

Thông báo nói các vấn đề này được "Ban Chấp hành TW quyết định giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trình Ban Chấp hành TW thảo luận trong các hội nghị tới".

Nguyên nhân chủ quan

Khi nói về Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH năm 2001 - 2010, hội nghị 10 kết luận rằng Việt Nam đã "đạt những thành tựu rất quan trọng", nhất là đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, "một số mặt đạt trình độ của các nước phát triển trung bình".

Thế nhưng Ban Chấp hành TW cũng thừa nhận còn nhiều hạn chế và yếu kém trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển KT-XH.

"Những hạn chế, yếu kém này do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu."

Hội nghị 10 cũng đã thảo luận về định hướng chủ đề Đại hội XI và các vấn đề trọng tâm cần đề cập trong các văn kiện, nhất là trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XI, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và đổi mới toàn diện.

Ngay sau Đại hội Đảng XI vào đầu năm 2011, sẽ là bầu cử Quốc hội khoá XIII.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài