Bế mạc Hội nghị Trung ương 11

Phiên bế mạc Hội nghị TW 11
Chụp lại hình ảnh,

Hội nghị TW 11 diễn ra trong 5 ngày

Hội nghị Trung ương 11 với nội dung chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc hôm thứ Bảy 10/10 tại Hà Nội.

Báo Nhân Dân cho hay hội nghị này đã "thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhằm chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng".

Tuy nhiên một số phân tích gia cho rằng, hội nghị diễn ra ngắn hơn thường lệ này chưa bàn tới chủ đề nhân sự, được cho là chủ đề quan trọng hàng đầu.

Việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, một trong 15 ủy viên Bộ Chính Trị, sắp đi công cán Trung Quốc vào tuần tới cũng dẫn đến nhận định là quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Hoa Kỳ đã được đề cập tới trong hội nghị.

Được biết từ nay tới cuối năm, Việt Nam và Trung Quốc sẽ phải ký kết các hiệp định và nghị định thư về phân định biên giới trên đất liền tuy việc phân định cắm mốc đã chính thức được công bố hoàn tất vào ngày 31/12/2008.

Chỉ khi nào ký kết các văn bản nói trên, việc phân giới trên bộ mới được coi là thực sự hoàn tất.

Quan hệ Việt-Trung và Việt-Mỹ được nhiều học giả chuyên nghiên cứu về Việt Nam, như giáo sư Carlyle Thayer tại Úc châu, nhận định là "gây tranh cãi nhiều trong Đảng" và thường xuyên nổi lên trong các cuộc họp trung ương.

Báo cáo chính trị

Về chính thức, truyền thông Việt Nam đưa tin Hội nghị TW 11 tập trung bàn một số nội dung trong báo cáo chính trị.

Thông báo của Hội nghị nói "Ban Chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XI của Ðảng", trong đó có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Ðề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XI và một số vấn đề khác.

Hai dự án năng lượng lớn là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và dự án thuỷ điện Lai Châu đã được chấp thuận về chủ trương đầu tư và giao Bộ Chính Trị tiến hành các bước tiếp theo trước khi trình Quốc hội.

Hội nghị 11 cũng đã xem xét và cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2010.

Đồng thời, các ủy viên Trung ương cũng nhất trí rằng cần củng cố, đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Thông báo Hội nghị viết: "Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất về sự cần thiết phải nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng", với nhận thức rằng xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ.