Kết quả bầu cử trực tiếp

Please enable Javascript to view our results map

Con = Đảng Bảo thủ; Lab = Đảng Lao động; LD = Đảng Dân chủ Tự do; SNP = Đảng Dân tộc Scotland, PC = Đảng Plaid Cymru, Ind = Độc lập, DUP = Democratic Unionist Party; SDLP = Đảng Lao động và Dân chủ Xã hội; UUP = Đảng Ulster Unionist ; SF = Sinn Fein; Green = Đảng Xanh