Nguồn gốc giải Nobel

Nguồn gốc giải Nobel

Giải thưởng có nguồn gốc từ đâu? hòa bình và thuốc nổ có điểm gì chung?