Kết quả mới nhất bầu cử Mỹ

Cập nhật: 18:07 GMT - thứ ba, 6 tháng 11, 2012

NHÂN KHẨU HỌC

 • 63.70%TRẮNG
 • 12.2%ĐEN
 • 16.3%GỐC TÂY BAN NHA
 • 5.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $51,369 thu nhập trung bình hàng năm
 • 7.8% tỷ lệ thất nghiệp
 • 13.0% tỷ lệ đói nghèo

NHÂN KHẨU HỌC

 • 64.09%TRẮNG
 • 3.1%ĐEN
 • 5.5%GỐC TÂY BAN NHA
 • 27.1%KHÁC

KINH TẾ

 • $66,565 thu nhập trung bình hàng năm
 • 7.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.8% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 67.0%TRẮNG
 • 26%ĐEN
 • 3.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 2.9%KHÁC

KINH TẾ

 • $41,458 thu nhập trung bình hàng năm
 • 17.7% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 74.5%TRẮNG
 • 15.3%ĐEN
 • 6.4%GỐC TÂY BAN NHA
 • 2.09%KHÁC

KINH TẾ

 • $38,577 thu nhập trung bình hàng năm
 • 18.39% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.3% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 57.8%TRẮNG
 • 3.7%ĐEN
 • 29.6%GỐC TÂY BAN NHA
 • 8.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $50,356 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.1% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.3% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 40.1%TRẮNG
 • 5.8%ĐEN
 • 37.6%GỐC TÂY BAN NHA
 • 13.5%KHÁC

KINH TẾ

 • $60,422 thu nhập trung bình hàng năm
 • 5.9% tỷ lệ đói nghèo
 • 10.6% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 70.0%TRẮNG
 • 3.8%ĐEN
 • 20.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 5.4%KHÁC

KINH TẾ

 • $56,344 thu nhập trung bình hàng năm
 • 11.2% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.20% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 71.2%TRẮNG
 • 9.4%ĐEN
 • 13.4%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4%KHÁC

KINH TẾ

 • $67,724 thu nhập trung bình hàng năm
 • 9.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 9% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 65.3%TRẮNG
 • 20.8%ĐEN
 • 8.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.5%KHÁC

KINH TẾ

 • $57,176 thu nhập trung bình hàng năm
 • 9.9% tỷ lệ đói nghèo
 • 6.9% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 34.8%TRẮNG
 • 50%ĐEN
 • 9.1%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $58,422 thu nhập trung bình hàng năm
 • 15.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.8% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 57.9%TRẮNG
 • 15.2%ĐEN
 • 22.5%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4.3%KHÁC

KINH TẾ

 • $47,051 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.1% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.8% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 55.9%TRẮNG
 • 30%ĐEN
 • 8.8%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.5%KHÁC

KINH TẾ

 • $49,173 thu nhập trung bình hàng năm
 • 14.2% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.2% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 22.7%TRẮNG
 • 1.5%ĐEN
 • 8.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 47.3%KHÁC

KINH TẾ

 • $65,305 thu nhập trung bình hàng năm
 • 9.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 6.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 84.0%TRẮNG
 • 0.6%ĐEN
 • 11.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 2.4%KHÁC

KINH TẾ

 • $46,327 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.2% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.4% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 63.7%TRẮNG
 • 14.3%ĐEN
 • 15.8%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $55,095 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.0% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 81.5%TRẮNG
 • 9.0%ĐEN
 • 6.0%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.8%KHÁC

KINH TẾ

 • $47,135 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.1% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.3% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 88.7%TRẮNG
 • 2.9%ĐEN
 • 5.0%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.5%KHÁC

KINH TẾ

 • $48,457 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.4% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 78.2%TRẮNG
 • 5.7%ĐEN
 • 10.5%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.2%KHÁC

KINH TẾ

 • $48,767 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.2% tỷ lệ đói nghèo
 • 6.2% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 86.3%TRẮNG
 • 7.7%ĐEN
 • 3.1%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.3%KHÁC

KINH TẾ

 • $40,807 thu nhập trung bình hàng năm
 • 18.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 60.3%TRẮNG
 • 31.8%ĐEN
 • 4.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 2.1%KHÁC

KINH TẾ

 • $42,438 thu nhập trung bình hàng năm
 • 17.8% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.4% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 76.6%TRẮNG
 • 14.0%ĐEN
 • 4.4%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4.9%KHÁC

KINH TẾ

 • $47,461 thu nhập trung bình hàng năm
 • 14.1% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.4% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 94.4%TRẮNG
 • 1.1%ĐEN
 • 1.3%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $46,428 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.7% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.6% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 54.7%TRẮNG
 • 29.0%ĐEN
 • 8.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 5.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $69,695 thu nhập trung bình hàng năm
 • 8.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 76.1%TRẮNG
 • 6.0%ĐEN
 • 9.6%GỐC TÂY BAN NHA
 • 5.5%KHÁC

KINH TẾ

 • $64,722 thu nhập trung bình hàng năm
 • 11.7% tỷ lệ đói nghèo
 • 6.3% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 83.1%TRẮNG
 • 5.1%ĐEN
 • 4.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 6.9%KHÁC

KINH TẾ

 • $56,704 thu nhập trung bình hàng năm
 • 10.6% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.9% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 58.0%TRẮNG
 • 36.9%ĐEN
 • 2.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.4%KHÁC

KINH TẾ

 • $37,034 thu nhập trung bình hàng năm
 • 20.8% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 81.0%TRẮNG
 • 11.5%ĐEN
 • 3.5%GỐC TÂY BAN NHA
 • 2.1%KHÁC

KINH TẾ

 • $46,109 thu nhập trung bình hàng năm
 • 14.3% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.2% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 87.8%TRẮNG
 • 0.4%ĐEN
 • 2.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 6.8%KHÁC

KINH TẾ

 • $43,345 thu nhập trung bình hàng năm
 • 14.6% tỷ lệ đói nghèo
 • 6.3% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 82.1%TRẮNG
 • 4.4%ĐEN
 • 9.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 2.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $47,931 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.3% tỷ lệ đói nghèo
 • 4.0% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 54.1%TRẮNG
 • 7.7%ĐEN
 • 26.5%GỐC TÂY BAN NHA
 • 11.5%KHÁC

KINH TẾ

 • $55,322 thu nhập trung bình hàng năm
 • 9.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 12.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 92.3%TRẮNG
 • 1.0%ĐEN
 • 2.8%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $62,629 thu nhập trung bình hàng năm
 • 8.7% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.7% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 59.3%TRẮNG
 • 12.8%ĐEN
 • 17.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 8.3%KHÁC

KINH TẾ

 • $69,240 thu nhập trung bình hàng năm
 • 9.3% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.9% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 40.5%TRẮNG
 • 1.7%ĐEN
 • 46.3%GỐC TÂY BAN NHA
 • 11.3%KHÁC

KINH TẾ

 • $42,737 thu nhập trung bình hàng năm
 • 16.2% tỷ lệ đói nghèo
 • 6.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 58.3%TRẮNG
 • 14.4%ĐEN
 • 17.6%GỐC TÂY BAN NHA
 • 7.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $55,353 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 65.3%TRẮNG
 • 21.2%ĐEN
 • 8.4%GỐC TÂY BAN NHA
 • 5.0%KHÁC

KINH TẾ

 • $45,131 thu nhập trung bình hàng năm
 • 15.1% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.7% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 88.9%TRẮNG
 • 1.1%ĐEN
 • 2.0%GỐC TÂY BAN NHA
 • 6.3%KHÁC

KINH TẾ

 • $46,056 thu nhập trung bình hàng năm
 • 14.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 3.0% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 81.1%TRẮNG
 • 12.0%ĐEN
 • 3.1%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $46,838 thu nhập trung bình hàng năm
 • 14.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.2% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 68.7%TRẮNG
 • 7.3%ĐEN
 • 8.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 10.0%KHÁC

KINH TẾ

 • $42,358 thu nhập trung bình hàng năm
 • 15.8% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 78.5%TRẮNG
 • 1.7%ĐEN
 • 11.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 5.0%KHÁC

KINH TẾ

 • $49,325 thu nhập trung bình hàng năm
 • 12.8% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.9% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 79.5%TRẮNG
 • 10.4%ĐEN
 • 5.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4.2%KHÁC

KINH TẾ

 • $50,028 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.2% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 76.4%TRẮNG
 • 4.9%ĐEN
 • 12.4%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.2%KHÁC

KINH TẾ

 • $54,700 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.8% tỷ lệ đói nghèo
 • 10.7% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 64.1%TRẮNG
 • 27.7%ĐEN
 • 5.1%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $43,480 thu nhập trung bình hàng năm
 • 16.1% tỷ lệ đói nghèo
 • 9.6% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 84.7%TRẮNG
 • 1.2%ĐEN
 • 2.7%GỐC TÂY BAN NHA
 • 9.4%KHÁC

KINH TẾ

 • $45,378 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.6% tỷ lệ đói nghèo
 • 4.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 75.6%TRẮNG
 • 16.5%ĐEN
 • 4.6%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.7%KHÁC

KINH TẾ

 • $42,832 thu nhập trung bình hàng năm
 • 16.3% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 45.3%TRẮNG
 • 11.5%ĐEN
 • 37.6%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4.2%KHÁC

KINH TẾ

 • $48,765 thu nhập trung bình hàng năm
 • 13.7% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.1% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 80.4%TRẮNG
 • 0.9%ĐEN
 • 13.0%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.9%KHÁC

KINH TẾ

 • $56,340 thu nhập trung bình hàng năm
 • 8.8% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.8% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 94.3%TRẮNG
 • 0.9%ĐEN
 • 1.5%GỐC TÂY BAN NHA
 • 1.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $51,555 thu nhập trung bình hàng năm
 • 11.6% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.3% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 64.8%TRẮNG
 • 19.0%ĐEN
 • 7.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 8.2%KHÁC

KINH TẾ

 • $60,539 thu nhập trung bình hàng năm
 • 10.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.9% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 72.5%TRẮNG
 • 3.4%ĐEN
 • 11.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 9.0%KHÁC

KINH TẾ

 • $57,125 thu nhập trung bình hàng năm
 • 10.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 8.6% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 93.2%TRẮNG
 • 3.4%ĐEN
 • 1.2%GỐC TÂY BAN NHA
 • 0.9%KHÁC

KINH TẾ

 • $37,661 thu nhập trung bình hàng năm
 • 19.4% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 83.3%TRẮNG
 • 6.2%ĐEN
 • 5.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 4.6%KHÁC

KINH TẾ

 • $51,257 thu nhập trung bình hàng năm
 • 11,5% tỷ lệ đói nghèo
 • 7.5% tỷ lệ thất nghiệp

NHÂN KHẨU HỌC

 • 85.9%TRẮNG
 • 0.8%ĐEN
 • 8.9%GỐC TÂY BAN NHA
 • 3.0%KHÁC

KINH TẾ

 • $52,951 thu nhập trung bình hàng năm
 • 10.5% tỷ lệ đói nghèo
 • 5.7% tỷ lệ thất nghiệp

Để xem kết quả trực tiếp, bạn cần trình duyệt web có cài đặt Javascript

Trực tiếp kết quả bầu cử TT Mỹ

Đây là trang cập nhật trực tiếp kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2012.

Từ khoảng 2400 GMT ngày thứ Ba, 6/11/2012, số liệu được cập nhật trực tiếp về kết quả bỏ phiếu và dự đoán cho các ứng viên Tổng thống cũng như các dân biểu ở cấp tiểu bang và liên bang.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.