Khám phá sao Hỏa cùng Curiosity

Cập nhật: 21:39 GMT - thứ hai, 3 tháng 12, 2012

Nhóm thực hiện: Jonathan Amos, John Walton, Marina Shchukina, George Spencer và Salim Qurashi.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.