Bạn được bình đẳng tới mức nào?

Đánh tên nước bạn vào ô tìm kiếm để xem nước bạn xếp hạng thứ mấy trên thế giới về bình đẳng giới.

Các số liệu về khoảng cách là giới dựa trên một phúc trình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) so sánh các quốc gia theo các tiêu chí như phụ nữ có thể dễ dàng tham gia vào đời sống chính trị và kinh tế tới mức nào và có được hưởng dịch vụ giáo dục hay y tế bình đẳng nhất hay không.

t>

Nguồn

Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Viện Thống kê của Unesco, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Phương pháp luận

Để lập Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã phân tích hơn một chục bộ dữ liệu liên quan tới việc tham gia và cơ hội kinh tế, việc được tới trường đi học, sức khỏe và sự sống còn cũng như quyền được tham gia các hoạt động chính trị.

Các xếp hạng được tập hợp bằng cách tính toán khoảng cách giữa nam giới và phu nữ được tiếp cận nguồn lực và cơ hôi tại mỗi quốc gia. Nó cho phép chỉ số này có thể so sánh các nước giàu với nước nghèo trên cùng một phương diện bình đẳng như nhau.

Bản phúc trình năm nay là lần thứ 10 Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện và gồm 145 quốc gia.

Các số liệu về khoảng cách giới là từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Con số cho mỗi nước là mới nhất có thể có được, trong khoảng từ năm 2010-13.

OECD tính khoảng cách giới theo khác biệt về thu nhập trung bình của nam giới và thu nhập trung bình của phụ nữ. Các con số được tính toán chỉ dựa trên mức lương của người lao động toàn thời gian.

Số liệu về tỉ lệ người tốt nghiệp đại học là phụ nữ là từ Viện thống kê của Unesco.

Tin liên quan