O lewu fun osisẹ́ ijọba lati se oselu

O lewu fun osisẹ́ ijọba lati se oselu