FFKVS JORNO:Mi o kabamọ ibeere ti mo beere lọwọ FFK

FFKVS JORNO:Mi o kabamọ ibeere ti mo beere lọwọ FFK